Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy mogą się ubiegać o środki z EFS i Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dotacji wynosi 25.000 zł. Spotkania informacyjne prowadzone są w Punkcie Wspierania Samozatrudnienia, ul. Mennica 6 w Bydgoszczy. W przygotowaniu wniosku i kompletnej dokumentacji pomoże Państwu nasz specjalista ds. dotacji:

adam-linert-specjalista-ds-dotacji

Adam Linert

663 378 603

a.linert@aspectfinance.pl


KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI

 1. Wysokość jednorazowo przyznanych środków osobie bezrobotnej na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa nie może przekroczyć 600% przeciętnego wynagrodzenia.
 1. Uprawnionymi do otrzymania środków finansowych są bezrobotni zarejestrowani w PUP, zamierzający prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie na terenie Bydgoszczy lub Powiatu Bydgoskiego, którzy zostali objęci: profilem pomocy I (w uzasadnionych przypadkach), profilem pomocy II oraz spełniający co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
 • osoby bezrobotne do 25 roku życia, pozostające w ewidencji osób bezrobotnych do 4 miesięcy przed rozpoczęciem udziału w projekcie, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym lub szkoleniu tzw. NEET,
 • osoby bezrobotne w wieku 25-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym lub szkoleniu tzw. NEET, ze szczególnym uwzględnieniem:
 • osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (do 25 r. ż.),
 • osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (w wieku 25-29 lat),
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób o niskich kwalifikacjach,
 • kobiet

lub osoby powyżej 29 roku życia należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osoby długotrwale bezrobotne zarejestrowane nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy
 • osoby powyżej 50 r.ż.
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • kobiety.
 1. Wnioski osób bezrobotnych są rozpatrywane na zasadach konkursu ofert, do wyczerpania limitu środków finansowych.
 1. Osoba bezrobotna musi ukończyć szkolenie z zakresu przedsiębiorczości w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku (w trybie stacjonarnym lub e-learningowym).

FORMY ZABEZPIECZENIA

 1. Bezrobotny zobowiązany będzie do przedstawienia zabezpieczenia w następujących formach:
 • poręczenie (co najmniej 2 osób o łącznym dochodzie brutto min. 6 tys. zł, minimalny dochód poręczyciela brutto – 2.000 zł) albo majątek (np. nieruchomość).
 • gwarancja bankowa
 • zastaw na prawach lub rzeczach
 • blokada środków na rachunku bankowego (w kwocie 24 tys. zł)
 • akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez dłużnika (dotyczy tylko osób dysponujących majątkiem nieruchomym o wartości min. 24 tys. zł na dzień złożenia wniosku i przez okres co najmniej 1 roku od dnia podjęcia działalności gospodarczej).

Koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia ponosi osoba bezrobotna.

 1. Osoba bezrobotna musi potwierdzić pozyskanie lokalu do prowadzenia działalności gospodarczej na okres m.in. 12 miesięcy.

DOTACJI NIE OTRZYMASZ

 1. Środki na podjęcie działalności gospodarczej nie zostaną przyznane osobie bezrobotnej, która:
 • w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy,
 • w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku z własnej winy przerwała szkolenie, staż, realizację indywidualnego planu działania, wykonywanie prac społecznie użytecznych,
 • w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, po skierowaniu przez PUP w Bydgoszczy nie podjęła szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, prac społecznie użytecznych, stażu lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
 • otrzymała bezzwrotne środku Funduszu Pracy lub inne bezzwrotne środki publiczne na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 • posiadała wpis do ewidencji działalności gospodarczej i oświadczyła że nie zakończyła działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub posiadała wpis do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku

W przypadku wnioskowania o środki na prowadzenie tożsamej działalności, z tą którą uprzednio osoba bezrobotna zlikwidowała,

 • w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie środków była karana za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • nie zobowiązała się do prowadzenia działalności bez jej zawieszania oraz niepodejmowania zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
 • nie wykorzysta środków zgodnie z przeznaczeniem.

WYKORZYSTANIE DOTACJI  

 1. Środki na podjęcie działalności gospodarczej nie mogą być przez osobę bezrobotną wykorzystane na:
 • zakup samochodów osobowych,
 • leasing maszyn, pojazdów i urządzeń,
 • opłaty skarbowe, administracyjne, podatki, koncesje, udziały wnoszone do spółek, zakup akcji, obligacji, koszty transportu, przesyłek,
 • wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
 • finansowanie kosztów budowy,
 • zakup lokalu lub ziemi,
 • remont lokalu, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza,
 • koszt ubezpieczenia tego lokalu,
 • zakupy od członków rodziny (osób powiązanych węzłem pokrewieństwa lub powinowactwa) oraz innych osób bliskich pozostających we wspólnym pożyciu (np.konkubenta) nawet jeśli osoba ta jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą.
 1. Ograniczeniu podlegają wydatki przeznaczone na zakup:
 • Samochodów ciężarowych do kwoty 10 000 zł; zakup samochodów dopuszczalny jest

wyłącznie w przypadku świadczenia usług poza siedzibą firmy i koniecznością transportu sprzętów (maszyn, urządzeń) niezbędnych do ich wykonania (usługi remontowo-budowlane i pokrewne, usługi cateringowe, usługi sprzątania pomieszczeń, usługi zagospodarowania terenu),

 • Towarów do dalszej odsprzedaży do kwoty 3 000 zł,
 • Surowców do 50% przyznanych środków,
 • Artykułów reklamowych do kwoty 2 000 zł (nie dotyczy kosztów stron www),
 • Telefonów komórkowych do kwoty 100 zł,
 • Komputerów stacjonarnych lub laptopów do kwoty 3.500 zł.
 • Artykułów biurowych do kwoty 300 zł,
 • Wysokość wydatków przeznaczonych na meble będzie uzależniona od: rodzaju działalności, wielkości lokalu oraz charakteru lokalu.
 1. Z dofinansowania wyłączone jest podjęcie przez osobę bezrobotną działalności:
 • w zakresie sprzedaży internetowej (nie dotyczy sprzedaży prowadzonej łącznie w formie  stacjonarnej i internetowej,
 • w zakresie wypożyczenia sprzętu,
 • w zakresie pośrednictwa finansowego,
 • w sektorze transportu,
 • w zakresie handlu obwoźnego oraz ruchomych placówek gastronomicznych,
 • w zakresie handlu rzeczami używanymi,
 • w zakresie prowadzenia lombardów i komisów, tożsamej lub zbieżnej branżowo z działalnością gospodarczą prowadzoną przez członków rodziny osoby bezrobotnej, ubiegającej się o dofinansowanie, jeżeli działalność ta ma być prowadzona pod tym samym adresem, z wykorzystaniem pomieszczeń, w których jest prowadzona działalność,
 • tożsamej lub zbieżnej branżowo z działalnością gospodarczą prowadzoną przez członka rodziny osoby bezrobotnej – w przypadku usług u klienta, działalności mobilnej,
 • w sektorze rybołówstwa i akwakultury,
 • produkcja podstawowa produktów rolnych,
 • związanej z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;
 • uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.
 • na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów.

*oprac. na podstawie materiałów zamieszczonych na stronie PUP w Bydgoszczy.


Dokumenty dotyczące realizacji środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są na stronie internetowej PUP.